Mobirise Website Maker

Regulamin cmentarza dla zwierząt domowych 
"Łąka Pupila".

1.Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach:

od godz. 7:00 do 21:00 od 1 kwietnia do 30 września

od godz. 7:00 do 17:00 w okresie od 1 października do 31 marca


2.Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 12 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające cmentarz odpowiadają opiekunowie grup.


3.Grzebanie odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z aministratorem cmentarza.


4.Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do samodzielnego dostarczenia zwłok na teren cmentarza lub zamówić usługę transportową u administratora oraz usługę przechowania zwłok w chłodni do czasu pochówku maksymalnie 2 doby.


5.Firma zajmująca sie ochrona cmentarza upoważniona jest do kontrolowania,zgodnie z obowiązującymi przepisami,pojazdów: wjeżdżających, wyjeżdżających, wwożących i wywożących ładunki, podmiotów wykonujących prace na terenie cmentarza.


6.Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.


7.Zabrania się:


 • samodzielnego grzebania zwłok zwierząt
 • przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia
 • spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie
 • niszczenia zieleni
 • stawiania jakichkolwiek symboli religijnych
 • niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury
 • wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych
 • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek


8.Wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony, z wyjątkiem pojazdów posiadających przepustkę.


9.Opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku uiszcza sie na okres 3 lat.

a) opłatę za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 5 lat można uiścić nie później jak przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej opłaty.

b) w przypadku nie uiszczenia opłaty za udostępnienie miejsca pochówku na kolejne 5 lat, nastąpi likwidacja mogiły.


10.Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.


11.Właściciel zwierzęcia jest obowiązany udostępnić administratorowi cmentarza dane personalne, adres i numer telefonu do celów prowadzenia ewidencji cmentarnej. Dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 nr 101 poz.926 z póź. zm.).


12.Numer telefonu kontaktowego i przyzywającego: 67 216 57 50                                                              Trzcianka, dnia 16.01.2012r.

ADRES ADMINISTRATORA
VET-ZOO SERWIS
ul. Konopnickiej 62
64-980 Trzcianka
Email: wetserwis@wetserwis.com.pl
tel: (67) 216 57 50

ADRES CMENTARZ
Piła ul. Na Leszkowie
tel: (67) 216 57 50

LINKI

 • www.pochowekzwierzat.pl
 • www.schroniska.org.pl
 • www.wetserwis.com.pl